Eksperci podkreślają, że należy jednak mieć na względzie minimalizację dodatkowych obowiązków administracyjnych po stronie podatników.

W ocenie Komisji, w UE potrzebne jest nowe podejście do opodatkowania przedsiębiorstw, aby zapewnić bardziej sprawiedliwe i skuteczne opodatkowanie i skutecznie zwalczać unikanie przez przedsiębiorstwa płacenia podatków. Komisja zaprezentowała pięć głównych obszarów działania.

Po pierwsze chodzi o wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB). Wdrożenie CCCTB potencjalnie mogłoby zmniejszyć koszty administracyjne obliczania i poboru podatków ponoszone obecnie przez przedsiębiorstwa działające na kilku krajowych rynkach UE. Dodatkowo spójne zasady opodatkowania w ramach CCCTB pomogłyby w rozwiązaniu problemu podwójnego nieopodatkowania.

Zobacz: KE chce ujednolicenia bazy podatku dla firm w Unii Europejskiej >>

Eksperci Konfederacji Lewiatan podkreślają, że nie można zapomnieć o negatywnych efektach wprowadzenia CCCTB. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na wprowadzenie CCCTB, będą musiały, praktycznie z dnia na dzień, całkowicie zmienić metodologię stosowaną do obliczania kwoty należnego podatku dochodowego. W wielu przypadkach będzie to wiązać się z koniecznością wymiany lub aktualizacji stosowanych przez przedsiębiorstwa narzędzi informatycznych.

Zdaniem ekspertów, stosowanie CCCTB powinno być dobrowolne, tak aby zapewnić stopniowe przejście do nowego modelu opodatkowania.

W drugim z proponowanych przez Komisję obszarów działania kładzie się nacisk na zapewnienie efektywnego opodatkowania w miejscu generowania zysków. Chodzi o zbliżenie opodatkowania oraz zapewnienie efektywnego opodatkowania zysków, co może zostać osiągnięte poprzez m.in. wdrożenie CCCTB oraz dostosowanie definicji „stałego miejsca prowadzenia działalności”, tak aby przedsiębiorstwa nie mogły sztucznie unikać opodatkowania w państwach członkowskich, w których prowadzą działalność gospodarczą. Poprawie ulec mają również zasady dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych, które zagwarantują, że zyski ulokowane w krajach o niskich lub zerowych stawkach podatkowych będą efektywnie opodatkowane.

Trzeci obszar działania to dodatkowe środki na rzecz lepszego otoczenia podatkowego dla przedsiębiorców. Przepisy podatkowe, a w szczególności stopień ich skomplikowania, który przedkłada się na ich znaczną niejednoznaczność, stanowią poważną przeszkodę dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce oraz Unii Europejskiej. Komisja proponuje, aby do czasu wprowadzenia CCCTB jednostki należące do jednej grupy mogły kompensować swoje zyski i straty w różnych państwach członkowskich.

Komisja zapowiedziała również, że do lata 2016 r. zaproponuje zmiany do istniejących mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE.

W ramach czwartego obszaru działania Komisja wyodrębniła działania zmierzające do poprawy przejrzystości podatkowej, w tym m.in. wprowadzenie obowiązków ujawniania przez poszczególne administracje podatkowe niektórych informacji dotyczących podatku od przedsiębiorstw.

Piąty obszar działania to narzędzia służące koordynacji po rozpoczęciu oficjalnych konsultacji społecznych i przedstawieniu szczegółów proponowanych zmian.

Eksperci Konfederacji Lewiatan wyrazili dalszą gotowość uczestniczenia w zainicjowanych przez Komisję pracach zmierzających do zmian w zakresie systemu opodatkowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego