Książka Jana Olszanowskiego i Wojciecha Piątka "Współpraca państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych", która ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, stanowi pierwsze monograficzne opracowanie dotyczące problematyki odzyskiwania wierzytelności podatkowych w trybie i na zasadach określonych w dyrektywie. Oprócz samej analizy regulacji prawnej publikacja została wzbogacona o dane liczbowe obrazujące skalę współpracy dokonywanej pomiędzy państwami członkowskimi UE w badanym obszarze, jej intensywność oraz skuteczność.

Podstawowym założeniem wstępnym opracowania było przeświadczenie o konieczności istnienia i dalszego rozwoju tego rodzaju współpracy pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz nawiązywania jej w kontaktach z państwami trzecimi w drodze zawierania umów bilateralnych i multilateralnych.

Z tej perspektywy na aprobatę autorów monografii zasługuje konstrukcja normatywna polskiej ustawy o wzajemnej pomocy, w której wyraźnie przewidziano możliwość poszerzenia ram przedmiotowych współpracy o państwa niebędące członkami UE. Przyjęcie tego założenia pozwoliło na poddanie analizie zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej obecnie obowiązujących unormowań wzajemnej pomocy z punktu widzenia jak najefektywniejszego zapewnienia interesów finansowych państw członkowskich UE, przy zachowaniu neutralności rynku wewnętrznego oraz równowagi pomiędzy uprawnieniami organów poszczególnych państw przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych w ramach współpracy z organami innych państw.

Zdaniem profesora Jana Pawła Tarno, autorzy podjęli próbę analizy - i to bardzo udanej - istoty, znaczenia oraz przebiegu wzajemnej pomocy pomiędzy państwami członkowskimi UE przy odzyskiwaniu wierzytelności publicznoprawnych poszczególnych państw, obejmując swoim zakresem przedmiotowym zróżnicowane należności pieniężne wymienione w art. 2 ust. 1 i 2 dyrektywy 2010/24/UE, w tym na pierwszym miejscu wszystkie rodzaje podatków.

Monografia przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników organów administracji publicznej - wierzycieli w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym oraz pracowników organów egzekucyjnych, np. pracowników urzędów skarbowych. Zainteresuje również sędziów sądów administracyjnych, a także podmioty prywatne, np. zobowiązanych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym i ich pełnomocników.

Dowiedz się więcej z książki
Współpraca państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł