Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządzane jest zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu ministra finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1344).

W sprawozdaniu Rb-Z wykazuje się m.in. zobowiązania wymagalne, które rozumiane są jako wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to zobowiązania wynikające głównie z dostaw towarów i usług (np. faktur niezapłaconych w terminie), prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Kategoria ta nie obejmuje zobowiązań wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz przyjętych depozytów, a także odsetek za opóźnienie od wymagalnych zobowiązań.

W sytuacji, w której zostanie zawarta ugoda pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem i zobowiązanie uprzednio wymagalne zostanie zrestrukturyzowane (tj. wierzyciel wyznaczy nowy harmonogram spłat), zobowiązanie przestaje być wymagalne i nie wykazuje się go w wierszu E4. W przypadku gdy termin spłaty zrestrukturyzowanego zobowiązania wykracza poza jeden rok, licząc od pierwotnego terminu płatności, takie zobowiązanie może spełniać przesłanki umowy nienazwanej kwalifikowanej do kategorii kredyty i pożyczki. Zobowiązanie staje się wymagalne w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, licząc od dnia następnego po upływie terminu płatności wskazanego w dokumencie zapłaty lub zapisanego w umowie.

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy należy wykazać dane w sprawozdaniu Rb-Z należy ustalić, czy postawiony do dyspozycji zasiłek dla bezrobotnego, a nie pobrany przez niego, jest zobowiązaniem wymagalnym.

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jak stanowią zapisy art. 76 ust 3a ww. ustawy, roszczenia do należnych, a niepobranych kwot zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji.

Jeśli zasiłek został postawiony do dyspozycji bezrobotnemu, który nie zgłosił się do końca okresu sprawozdawczego, to należy również zwrócić uwagę, że art. 72 pkt 12 stanowi, uprawnionym do zasiłku, stypendium i innych świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy przysługują odsetki ustawowe, jeżeli powiatowy urząd pracy z przyczyn niezależnych od uprawnionych osób nie dokonał ich wypłaty w terminie.

W związku z powyższym, postawiony do dyspozycji bezrobotnemu zasiłek, a niepodjęty przez niego nie stanowi zobowiązania wymagalnego i nie powinien zostać wykazany w sprawozdaniu Rb-Z.

Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego