Zgodnie z ustawą czynnościami zastrzeżonymi dla doradców podatkowych pozostaną:

• udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
• reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

Z katalogu czynności zastrzeżonych dotychczas m.in. dla doradców podatkowych ma być wyłączone prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, a także sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Ustawa nad którą pracuje obecnie Senat dopuszcza zatrudnianie doradców podatkowych w podmiotach innych niż uprawnione do wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Skrócone mają być praktyki zawodowe (z 2 lat do 6 miesięcy). Ustawa przewiduje możliwość zwolnienia z egzaminu absolwentów studiów, których program powstał we współpracy z organem nadającym uprawnienia.