Pytanie

Spółka prowadzi działalność badawczo-rozwojową i wyodrębnia koszty kwalifikowane. Spółka za rok podatkowy wykazała stratę.

Czy w tej sytuacji należy wykazać w zeznaniu podatkowym odliczenie kosztów kwalifikowanych sporządzając załącznik CIT-BR?

Odpowiedź

Ulgę B+R odlicza się od podstawy opodatkowania, ale w przypadku straty należy ją wykazać w bieżącym załączniku CIT-BR.

Uzasadnienie

Rozumiem, że spółka nie spełnia warunków o których mowa w art. 18da ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p.), a więc nie może jako podatnik rozpoczynający działalność (w pierwszym lub drugim roku podatkowym) uzyskać bezpośredniej wypłaty kwoty ulgi BR. Koszty kwalifikowane w ramach ulgi badawczo-rozwojowej podlegają odliczeniu nie od dochodu czy straty, ale od podstawy opodatkowania (art. 18d ust. 1 u.p.d.o.p.). W przypadku jednak gdy podatnik poniósł stratę odliczenia dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat. Wówczas odliczenia dokonuje się w zeznaniach za te lata. W takim więc przypadku nie należy wykazywać kosztów kwalifikowanych w roku poniesienia tych kosztów, ale w latach kolejnych (art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p.).

Niemniej jednak koszty te należy wykazać w załączniku CIT-BR. Po podsumowaniu znajdą się one w polu 20 CIT-BR Kwota kosztów kwalifikowanych do odliczenia w latach następnych na podstawie art. 18d ust. 8 ustawy. W kolejnych latach podatkowych zostaną one przeniesione do pola 18 CIT-BR Koszty kwalifikowane odliczane z poprzednich lat na podstawie art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p., a stamtąd do zeznania rocznego w celu odliczenia.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów