Odpowiedź:
Nie ma możliwości wpłacania w 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie, wyliczonych w oparciu o zeznanie CIT składane za 2014 r.
Uzasadnienie:
Tzw. uproszczona forma wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych przewidziana została w art. 25 ust. 6-9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) – dalej: u.p.d.o.p.  Uproszczenie polega na tym, że zaliczki za dany rok podatkowy są uiszczane w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.p. (CIT-8), złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.
Proszę zwrócić uwagę, że jeśli chcieliby Państwo rozpocząć korzystanie z omawianego uproszczenia we wpłatach zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w roku 2015, to podstawą do ustalenia tych zaliczek będzie podatek należy wykazany w zeznaniu za rok 2013 (względnie za rok 2012, jeśli w zeznaniu za rok 2013 podatku należnego nie wykazano), a nie podatek należny, jaki będzie wykazany w zeznaniu za rok 2014. Art. 25 ust. 6 u.p.d.o.p. wyraźnie odsyła do zeznania złożonego w roku poprzedzającym rok, w którym chcielibyśmy korzystać z uproszczenia, a nie do zeznania za rok poprzedzający. W roku 2014 składali Państwo zeznanie za rok 2013, a zatem podstawą ustalenia zaliczek będzie należny podatek wykazany w tym właśnie zeznaniu, a nie podatek za 2014. Tym samym, dla skutecznego skorzystania z prawa do wpłat zaliczek w uproszczonej formie, nie muszą Państwo składac do 20 lutego 2014 r. zeznania CIT-8 za rok 2014 (wystarczy pisemna informacja o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek, jeśli po przeczytaniu niniejszego wyjaśnienia nadal chcą Państwo z tej opcji korzystać – należy oczywiście sprawdzić, jaki był podatek należny za 2013 rok i czy jej wybór jest nadal uzasadniony; jeśli w zeznaniu za rok 2013 nie było wykazanego podatku należnego, należy oprzeć się na podatku należnym za rok 2012).
Wobec powyższego, analizowanie norm prawnych związanych z ewentualną korektą zeznania CIT-8 jest bezprzedmiotowe, gdyż badane będzie sprawozdanie finansowe za rok 2014, i ewentualne wynikające stąd korekty CIT najprawdopodobniej będą dotyczyły  roku 2014, a nie lat wcześniejszych. Dodam, że w przypadku wystąpienia ewentualnych korekt zeznania CIT-8 będącego podstawą ustalenia uproszczonych zaliczek, zastosowanie będą miały szczegółowe unormowania odnoszące się do takich sytuacji, zawarte w art. 25 ust. 9 u.p.d.o.p.
Piotr Żak, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 31 grudnia 2014 r.