Pytanie

Do tej pory spółka płacąc koncesję za rok jednorazowo zaliczała w koszty.

Czy w związku ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych coś się zmieniło, czy należałoby rozliczać to w czasie?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Oznacza to, iż w przypadku, gdy okres trwania koncesji zawiera się lub pokrywa z rokiem obrotowym spółki, cała zapłacona kwota może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z chwilą jej poniesienia. Jeżeli zaś okres trwania koncesji wykracza poza rok obrotowy spółki, to wartość koncesji powinna być rozliczona w czasie – w momencie poniesienia będzie kosztem w części odpowiadającej okresowi od momentu poniesienia, do końca roku, a w pierwszym miesiącu kolejnego roku – od początku roku, do końca okresu, na jaki została udzielona koncesja.

Uwagi

Podatnicy mogą także rozliczać koszty zezwolenia proporcjonalnie np. po 1/12 na opłaty za miesiąc.

Rodzi się pytanie, co będzie w przypadku, gdy podatnik zakończy działalność przed wygaśnięciem zezwolenia. Biorąc pod uwagę fakt, iż w myśl art. 18 ust. 9 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie na sprzedaż alkoholu wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – nie krótszy, niż 2 lata. Skoro nie można uzyskać zezwolenia na okres krótszy, zakończenie działalności przed jego wygaśnięciem nie powinno mieć wpływu na koszty uzyskania – zdaniem autora cała kwota opłaty powinna być kosztem. Istnieje jednak ryzyko, że organy podatkowe mogą inaczej to interpretować.

Paweł Ziółkowski
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów