Odpowiedź:

Niestety, nawet jeżeli koszt wynagrodzeń pracowniczych i ZUS od takich świadczeń jest kosztem bezpośrednim, wypłacone w terminie muszą być rozliczone w kosztach według szczególnej metody właściwej dla tego rodzaju wypłat.

Uzasadnienie:

Jak stanowi przepis art. 15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p., należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57 u.p.d.o.p.

To oznacza, że jeżeli pracodawca wypłaca wynagrodzenia pracownicze w ustalonym terminie to stanowi ono koszt podatkowy pracodawcy, ZAWSZE, w miesiącu, za który jest należny.

Podobnie, szczególne regulacje mają zastosowanie wobec składek na ubezpieczenia opłacane przez pracodawców od świadczeń, o których mowa powyżej.

Według bowiem art. 15 ust. 4h u.p.d.o.p., składki z tytułu należności, o których mowa w art. 15 ust. 4g u.p.d.o.p., określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.p., stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

1) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne – w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;

2) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony – nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

Niestety, prawodawca nie daje podatnikom możliwości przesunięci momentu aktywacji w kosztach wynagrodzeń pracowniczych i składek od nich, jeżeli są one wypłacone w terminach przywołanych w u.p.d.o.p.

Podkreślić należy, że ze względu na to, iż ustawodawca zastosował do tego rodzaju kosztów szczególne rozwiązanie fiskalne, bez znaczenia jest to czy wydatek taki stanowi koszt o charakterze bezpośrednim czy pośrednim (patrz np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 marca 2011 r., ILPB3/423-982/10-4/KS): „Wobec wyraźnego określenia w art. 15 ust. 4g daty zaliczania do kosztów podatkowych wynagrodzeń, nie można do tego rodzaju wydatków, zastosować postanowień art. 15 ust. 4-4e ustawy.”).

Radosław Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 23.10.2015 r.