Odpowiedź:
Data faktury jest datą poniesienia kosztu
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. – dalej u.p.d.o.f., w przypadku osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich wykonujących działalność gospodarczą za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się datę wystawienia faktury bądź innego dowodu w sytuacji braku faktury. W stosunku do powyższego ustawodawca nie przewidział wyjątków na poziomie rozporządzenia w sprawie prowadzenia PKPiR.
Potwierdzeniem tego również jest stanowisko organów podatkowych w tym zakresie, np. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 4 czerwca 2012 r., IPTPB1/415-185/12-2/KSU: "W sytuacji kiedy faktura dokumentująca nabycie towaru handlowego została wystawiona przed dostawą towaru (np. w miesiącu poprzedzającym dostawę), to w kolumnie 2 podatkowej księgi przychodów i rozchodów "Data zdarzenia gospodarczego" należy wpisać datę wystawienia faktury. Data wystawienia faktury jest datą poniesienia kosztu uzyskania przychodu."
Dodatkowo przedsiębiorca dla celów porządkowych oraz ze względów na rzetelne prowadzenie księgi w kolumnie 16 przeznaczonej na dodatkowe uwagi dotyczące wpisu może zapisać notatkę z informacją o dacie, w której towary rzeczywiście zostały przez niego otrzymane.
Sebastian Twardoch, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 21 stycznia 2015 r.