Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Spółka będzie dostarczać materiały do magazynu konsygnacyjnego w Czechach (czeski podatnik VAT UE). Spółka nie jest tam zarejestrowana do VAT. W Czechach stosowane są praktyki magazynu konsygnacyjnego – spełnione są warunki art. 2 ust. 27c i art. 13 ust. 3 ustawy o VAT, nie jest spełniony warunek art. 20a ust. 1 – przeniesienie własności następuje w momencie pobrania materiałów przez spółkę czeską z magazynu konsygnacyjnego. Czeski podmiot jest zobowiązany do wykazania WNT w momencie każdorazowego przemieszczenia materiałów do magazynu, a nie w momencie ich pobrania. Faktury sprzedaży wystawiane będą zbiorczo na koniec każdego miesiąca za pobrane w tym miesiącu materiały z magazynu.

W którym momencie powstanie obowiązek z tytułu WDT? W momencie każdorazowego przemieszczenia, jak w czeskim WNT, czy w momencie dostawy (wystawienia faktury)?

Odpowiedź:

W przedstawionej przez Państwa sytuacji (faktury sprzedaży wystawiane będą zbiorczo na koniec każdego miesiąca za pobrane w tym miesiącu materiały z magazynu) obowiązek podatkowy powstanie właśnie z tym dniem (ostatnim każdego miesiąca).

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. w przypadku przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 13 ust. 3, do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu w celu ich późniejszej dostawy podatnikowi podatku od wartości dodanej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej tę dostawę podatnikowi podatku od wartości dodanej, pod warunkiem że podatnik podatku od wartości dodanej jest obowiązany wykazać dokonane przemieszczenie towarów w państwie członkowskim zakończenia transportu lub wysyłki oraz dostawę towarów jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w miesiącu, w którym u podatnika powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy.

Przepis ust. 1 stosuje się, jeżeli:

1)   przemieszczenia towarów dokonuje podatnik, który nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od wartości dodanej w państwie członkowskim zakończenia transportu lub wysyłki;

2)   podatnik, który przemieszcza towary do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu, prowadzi ewidencję towarów przemieszczanych do tego miejsca zawierającą datę ich przemieszczenia, datę dostawy towarów podatnikowi podatku od wartości dodanej, dane pozwalające na identyfikację towarów, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3 – także dane dotyczące powrotnego przemieszczenia towarów; przepis art. 109 ust. 3 stosuje się odpowiednio.(art. 20a ust. 2 u.p.t.u.)

W analogicznej do Państwa sytuacji wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 26 listopada 2012 r., IBPP3/443-847/12/IK. Jak czytamy w przedmiotowej interpretacji "w przypadku przemieszczenia towaru do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu w sytuacji, gdy podatnik podatku od wartości dodanej będzie zobowiązany wykazać dokonane przemieszczenie towarów w państwie członkowskim zakończenia transportu jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w momencie, w którym towary zostaną dostarczone do magazynu konsygnacyjnego, jednak przed dokonaniem ich dostawy przez Wnioskodawcę (w rozumieniu "pobrania towarów z magazynu"), moment powstania obowiązku podatkowego winien być ustalany na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT".

W myśl art. 20 ust. 1 u.p.t.u. w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a.

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wykonywanej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc uważa się ją za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów. (art. 20 ust. 1a u.p.t.u.)

W związku z powyższym w przedstawionej przez Państwa sytuacji (faktury sprzedaży wystawiane będą zbiorczo na koniec każdego miesiąca za pobrane w tym miesiącu materiały z magazynu) obowiązek podatkowy powstanie właśnie z tym dniem (ostatnim każdego miesiąca).

Artur Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 29.01.2016 r.