Odpowiedź:
Zmiana formy opodatkowania następuje z dniem zdarzenia skutkującego utratą prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej.

Uzasadnienie:
Podatnik, który zawiadomi w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego o utracie prawa do karty podatkowej, jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić: ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo właściwe księgi - i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
Za podstawę opodatkowania przyjmuje się wówczas dochód osiągnięty od dnia prawa do karty podatkowej (art. 39 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144 poz. 930 z późn. zm.).
W efekcie podatek dochodowy na ogólnych zasadach należy opłacać od dnia zdarzenia skutkującego utratą prawa do karty (tu od 18 maja, a więc daty zatrudnienia pracownika).
Nie ma również konieczności zawiadamiania o kontynuacji opodatkowania na zasadach ogólnych w kolejnych latach - przyjmuje się bowiem, że podatnik opodatkowany jest na zasadach ogólnych zawsze, jeśli nie wybrał innej formy opodatkowania. Wybór alternatywnego sposobu opodatkowania dokonany w złożonym oświadczeniu nie dotyczy bowiem lat następnych, gdy podatnik zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania (art. 9a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 18.06.2015 r.