Otrzymałem fakturę od kontrahenta z Brytyjskich Wysp Dziewiczych za usługę wykonaną na ich terenie (przepakowanie towaru i ponowne zgrzanie wyprasek).
Czy w deklaracji VAT-7 powinnam to ująć w pozycji 39 i 40?

Podatnik powinien rozliczyć to nabycie usług w deklaracji VAT-7, w poz. 37 i 38 (import usług).
Opisanego nabycia podatnik nie ujmuję w poz. 39 i 40 deklaracji VAT.
Z pytania wynika, że kontrahent z Wysp Dziewiczych świadczy na rzecz polskiego podatnika usługę przepakowania towaru i zgrzania wyprasek.
W pierwszej kolejności należy wskazać, że stosownie do art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. - miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania.
Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 2 pkt 9 u.p.t.u. przez import usług należy rozumieć świadczenie usług, z tytułu wykonania, których podatnikiem jest usługobiorca. Odnosić to należy do podatnika będącego usługobiorcą usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę (miejsce zamieszkania lub pobytu) poza terytorium kraju.
Jak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. podatnikiem jest podmiot będący usługobiorcą usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsce zamieszkania lub stałego miejsce prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium kraju.
Zatem polski podatnik jako usługobiorca jest zobowiązany do rozliczenia podatku.
Podatnik powinien rozliczyć to nabycie usług w deklaracji VAT-7, w poz. 37 i 38 (import usług).
Natomiast dodatkowo w poz. 39 i 40 (w tym nabycie od podatnika podatku od wartości dodanej usług, do których stosuję się art. 28b ustawy) wykazuję się jedynie nabycia usług od podatnika podatku od wartości dodanej.
Tu należy wskazać, że zgodnie z art. 2 pkt 11 u.p.t.u. przez podatek od wartości dodanej rozumie się podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego.
W analizowanym przypadku polski podatnik co prawda nabywa usługę do której stosuję się art. 28b u.p.t.u., ale nie dokonuję tego nabycia od podatnika podatku od wartości dodanej (kontrahent spoza Unii).
Zatem powyższego nabycia podatnik nie ujmuje w poz. 39 i 40 deklaracji VAT.