Dostałam zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli na podstawie art. 282b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Zakres kontroli to I kwartał 2009 r. - deklaracje VAT 7. Nie wyraziłam zgody na wcześniejsze wszczęcie kontroli.

Czy w ciągu 7 dni od zawiadomienia mogę złożyć korektę deklaracji?
Skutecznie złożyć korektę deklaracji podatkowej można w okresie od doręczenia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli do chwili wszczęcia kontroli (doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i okazania legitymacji służbowej).
 

Zgodnie z zapisami art. 81 i 81b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - dalej u.o.p, podatnicy, płatnicy i inkasenci - jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej - mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Powyższe uprawnienie do korekty ulega jednak zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Oznacza to, iż w czasie kontroli podatkowej i postępowania podatkowego uprawnienie do skorygowania deklaracji nie może być skutecznie wykonywane, gdyż korekta złożona w tej sytuacji nie wywołuje skutków prawnych. Zaznaczyć przy tym należy, iż zawieszenie to odnosi się tylko do deklaracji dotyczących podatków i okresów, które są objęte postępowaniem lub kontrolą. Prawo do korekty deklaracji ulega zatem zawieszeniu w sytuacji, gdy obie przesłanki wspomnianego przepisu są spełnione łącznie - zawieszenie uprawnienia ma miejsce w czasie trwania postępowania lub kontroli i w zakresie objętym tymże postępowaniem lub kontrolą.

Jeśli zaś chodzi o moment wszczęcia kontroli podatkowej, to nie pokrywa się on z momentem przedłożenia zawiadomienia o planowanym rozpoczęciu kontroli, ale - w zwykłym trybie - z chwilą doręczenia upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazania legitymacji służbowej (zob. treść art. 284 § 1 u.o.p.). Wszczęcie kontroli w trybie nadzwyczajnym reguluje art. 284a u.o.p., jednak z treści pytania nie wynika, aby tryb ten był zastosowany w przypadku zadającego pytanie. Tak więc zawieszenie uprawnienia do złożenia korekty nastąpi z chwilą wskazaną w art. 284 § 1 u.o.p.

Z samą czynnością zawiadomienia o planowanej kontroli prawo wiąże z kolei następujący skutek. Co do zasady, w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę. Powyższej normy nie stosuje się jednak właśnie do korekty deklaracji złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (art. 56 § 1b pkt 1 u.o.p).