Odpowiedź:

Jeśli otrzymaliście Państwo fakturę w czerwcu, to w rozliczeniu za ten miesiąc mogą Państwo odliczyć podatek naliczony wynikający z tej faktury. Jeśli natomiast faktura dotarła do Państwa dopiero w lipcu, to dopiero w deklaracji składanej za lipiec będzie można dokonać odliczenia podatku naliczonego.

Uzasadnienie:

Jeśli chodzi o moment odliczenia podatku naliczonego, to zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Zgodnie z przepisem art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) tir. 3 u.p.t.u. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług leasingu. W związku z powyższym, obowiązek podatkowy w opisanym przypadku powstał u sprzedawcy w czerwcu 2015 r. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę przepis art. 86 ust. 10b pkt 1 u.p.t.u., zgodnie z którym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w opisanym przypadku powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Tak więc, jeśli otrzymaliście Państwo fakturę w czerwcu, to w rozliczeniu za ten miesiąc mogą Państwo odliczyć podatek naliczony wynikający z tej faktury. Jeśli natomiast faktura dotarła do Państwa dopiero w lipcu, to dopiero w deklaracji składanej za lipiec będzie można dokonać odliczenia podatku naliczonego.

Mariusz Jabłoński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 16.07.2015 r.