Odpowiedź:
Nie odnajduję przepisu, który wprost precyzowałby, jak należy dokonać korekty zapisu w ewidencji VAT. Uważam, że wobec faktu, iż była dokonana kontrola i został wydany protokół zasadnym byłoby sporządzenie dodatkowego dokumentu, który uwzględniałby korektę i jednocześnie zawierał uzasadnienia.

Uzasadnienie:
W art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., prawodawca wskazuje, że  podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 u.p.t.u. lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 u.p.t.u. oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u., są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90 u.p.t.u., dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 u.p.t.u. - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.
Ku zaskoczeniu podatników, pomimo całego formalizmu VAT akurat jeżeli chodzi o ewidencje sprzedaży prawodawca jest dość wyrozumiały. Wskazuje jedynie jakich informacji potrzebuje ale nie wprowadza wzoru ewidencji, nie precyzuje jak powinna  być prowadzona, jak należy dokonywać zapisów itp.
To oznacza, że jeżeli chodzi o technikę prowadzenia ewidencji podatnicy mają dużą swobodę.
Stąd właśnie uważam, że w analizowanej sytuacji należy zastosować najprostsze ale jednak skuteczne działanie. Takim według mnie jest  sporządzenie dodatkowego dokumentu, który uwzględniałby korektę i jednocześnie zawierał uzasadnienia, a który byłby przechowywany wraz z ewidencją, w której zamieszczone będzie tylko odesłanie do takiego dokumentu.

Radosław Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 14.10.2016 r.
 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami