Odpowiedź:
W Państwa sytuacji jeżeli w wyniku zapłaty nie dochodzi do faktycznego przewalutowania kwoty zapłaty na złotówki ale bank jedynie wskazuje kurs waluty po jakim takie przewalutowanie mogłoby nastąpić to przy rozliczaniu różnic kursowych należałoby uwzględnić kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.
W zakresie różnic kursowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w przedstawionym stanie faktycznym rachunek walutowy zasilany jest poprzez przewalutowanie z Państwa rachunku w złotych i bank dokonuje przewalutowania po swoim kursie, który podaje w tytule operacji to przy ustalaniu różnic kursowych od własnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym jako faktyczny kurs z dnia wpływu należy uwzględniać właśnie te kursy.

Uzasadnienie:
Zasady ustalania różnic kursowych dla celów rozliczenia z podatku dochodowego od osób fizycznych reguluje art. 24c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f
W powyższym przepisie usystematyzowano również rodzaje różnic kursowych jakie mogą wystąpić. Różnice kursowe liczy się więc przy rozliczaniu wyrażonych w walutach obcych uzyskanych przychodów, ponoszonych kosztów jak też od własnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz przy rozliczaniu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
W Państwa sytuacji należałoby przede wszystkim ustalić o jakie różnice Państwo pytają.
W przypadku rozliczenia transakcji zakupu wyrażonej w walucie obcej mogą wystąpić różnice kursowe, które są liczone po przeliczeniu na złote według kursu średniego z dnia poniesienia ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski oraz tego kosztu w dniu zapłaty przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.
Gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.
W Państwa przypadku przy rozliczeniu różnic kursowych od transakcji zakupu należy więc uwzględnić kurs średni z dnia poniesienia kosztu ogłaszany przez NBP oraz w pierwszej kolejności faktycznie zastosowany kurs waluty z dnia zapłaty.
W wyroku z dnia 3 lutego 2011 r., II FSK 1682/09 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że "użyte w art. 15a ust. 4 u.p.d.o.p. (odpowiednik art. 24c u.p.d.o.f.) określenie "faktycznie zastosowany kurs waluty" oznacza taki kurs po jakim podatnik rzeczywiście sprzedał lub nabył walutę. W przypadku operacji dokonywanych za pośrednictwem rachunku walutowego nie można zatem przyjąć, że faktycznie zastosowanym kursem waluty jest kurs ogłaszany przez bank, w którym podatnik ma swój rachunek. Nie dochodzi bowiem wówczas w rzeczywistości do zastosowania jakiegokolwiek kursu wymiany. W efekcie powinien być zastosowany średni kurs NBP.
Sąd administracyjny wyjaśnia, iż cechy "faktycznego zastosowania" kursu nie można odnieść do sytuacji, gdy w istocie nie dochodzi do operacji przewalutowania w następstwie sprzedaży lub zakupu określonej waluty, ponieważ w takiej sytuacji nie następuje rzeczywiste wyrażenie w określonej walucie wartości pieniężnej wyrażonej pierwotnie w innej walucie; można tu jedynie mówić o zastosowaniu kursu do potencjalnej oceny wartości zawartej w określonej jednostce pieniężnej, a więc o potencjalnym zastosowaniu danego kursu, ale nie o jego zastosowaniu rzeczywistym, które musi odnosić się do rzeczywistej, naprawdę przeprowadzonej transakcji.
W ślad za powyższym rozstrzygnięciem podobne stanowisko zajmują obecnie Wojewódzkie Sądy Administracyjne (WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 28 lipca 2015 r., SA/Rz 537/15).
Wracając do Państwa sytuacji jeżeli w wyniku zapłaty nie dochodzi do faktycznego przewalutowania kwoty zapłaty na złote ale bank jedynie wskazuje kurs waluty po jakim takie przewalutowanie mogłoby nastąpić to przy rozliczaniu różnic kursowych należałoby uwzględnić kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.
Nie jest tutaj istotne po jakim kursie te waluty wpływają na Państwa konto.
Innym rodzajem różnic kursowych są różnice od własnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Przy obliczaniu tego rodzaju różnic kursowych konieczne jest porównanie faktycznie zastosowanych kursów walut z dnia wpływu środków i z dnia ich wypływu.
Skoro w przedstawionym stanie faktycznym rachunek walutowy zasilany jest poprzez przewalutowanie z Państwa rachunku w złotych i bank dokonuje przewalutowania po swoim kursie, który podaje w tyt. operacji to przy ustalaniu różnic kursowych od własnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym jako faktyczny kurs z dnia wpływu należy uwzględniać właśnie te kursy.
Faktyczne kursy z dnia wypływu waluty będą natomiast kursy średnie ogłaszane przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Artur Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 1.09.2015 r.