Odpowiedź:
Płatnikiem podatku dochodowego (w przypadkach określonych przepisami ustaw o podatku dochodowym) jest w przedstawionej sytuacji spółka komandytowo-akcyjna. Natomiast podatnikami podatku dochodowego z tytułu działalności prowadzonej przez tę spółkę są do 3 października 2015 r. spółki z o.o. będące jej wspólnikami.
Uzasadnienie:
Odpowiedź pragnę rozpocząć od wyjaśnienia, że spółki komandytowo-akcyjne od lat są płatnikami podatku dochodowego (płatnikiem jest podmiot pobierający podatek za podatnika i wpłacający go we właściwym terminie organowi podatkowemu – zob. art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p.), a w konsekwencji nie ulega wątpliwości, że w przedstawionej sytuacji płatnikiem podatku dochodowego (w przypadkach określonych przepisami ustaw o podatku dochodowym) jest spółka komandytowo-akcyjna.
Zapewne jednak pytanie nie dotyczy w istocie tego kto jest w przedstawionej sytuacji płatnikiem podatku dochodowego, lecz podatnikiem podatku dochodowego (tj. jaki podmiot powinien rozliczać podatek dochodowy z tytułu działalności prowadzonej przez spółkę komandytowo-akcyjną). Tak też zakładam. Założenie takie jest o tyle zasadne, że dopiero od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne są, co do zasady, podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (zob. art. 1 ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.p.).
Zmianę tą (oraz wiele zmian ze zmianą tą związanych) wprowadziła ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. poz. 1387) – dalej ustawa nowelizująca. Ustawa ta zawiera również szereg przepisów przejściowych, w tym art. 4 ust. 1 stanowiący, że w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce (z nieistotnym w omawianej sytuacji zastrzeżeniem przepisów art. 6 ustawy nowelizującej) stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.
Stosowanie tego przepisu ogranicza stosowanie art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej. Przepis ten stanowi, że spółka komandytowo-akcyjna, która:
1) powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub
2) dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu
– jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.
Dniem wejścia w życie art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej był dzień 12 grudnia 2013 r. W przedstawionej sytuacji spółka komandytowa dokonała zmiany roku obrotowego przed tym dniem, a w konsekwencji nie stała się ona podatnikiem podatku dochodowego z dniem 1 stycznia 2014 r. Podatnikiem podatku dochodowego spółka komandytowo-akcyjna stanie się dopiero z dniem 3 października 2015 r., a zatem obecnie podatnikami podatku dochodowego z tytułu działalności prowadzonej przez spółkę komandytowo-akcyjną są spółki z o.o. będące wspólnikami tej spółki (komandytariuszem oraz akcjonariuszami).
Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 25 stycznia 2015 r.