Do naszej kancelarii przychodzą klienci, którzy mają rozliczenia z pracodawcami zagranicznymi z tytułu umów o prace. Nie ma problemu o ile są one sporządzane w języku angielskim. Jednak większość to rozliczenia w językach: belgijskim, flamandzkim, francuskim, duńskim.
Jak w takim wypadku uzyskać pewność rozliczając zagraniczne przychody polskiego rezydenta (o tłumaczeniu nie ma mowy z uwagi na koszty), że składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w Belgii czy Holandii, które były tam naliczane można odliczać w polskim zeznaniu rocznym.
Czy istnieją wskazówki, aby nie popełnić błędu i nie wykazać składek, których nie można odliczać?
Proszę o podanie poprawnego wyliczenia rocznego z wykazaniem właściwych rubryk w deklaracji podatkowej dla rozliczenia Belga i Francuza a wiec dla dwóch różnych sposobów rozliczania. W przypadku Belga z wykazaniem ulgi abolicyjnej i bez ulgi.
Kiedy nie przysługuje 30% diety, a kiedy przysługuje?

Jeśli zagraniczne składki były płacone w państwach, z którymi polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują metodę wyłączenia z progresją, jako metodę unikania podwójnego opodatkowania, to wówczas odliczenie nie przysługuje.
Zwolnienie powyższe – obejmujące dochody z pracy, w kwocie odpowiadającej 30% kwoty diety dla danego państwa za każdy dzień pobytu tam i wykonywania pracy – przysługuje zarówno podatnikom uzyskującym dochody w państwach, z którymi Polska stosuje metodę wyłączenia z progresją (wówczas tych dochodów zwolnionych nie uwzględniamy przy wyliczeniu stawki procentowej do dochodów Polskich), jak i podatnikom uzyskującym dochody w państwach, z którymi Polska stosuje metodę zaliczenia (wówczas tych dochodów zwolnionych nie bierzemy w ogóle do podstawy opodatkowania w Polsce).
Ad. 1) Na samym wstępie zauważyć należy, że zgodnie z przepisem art. 26 ust. 13b pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., odliczenie od dochodu zagranicznych składek na ubezpieczenie społeczne nie dotyczy składek których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Podobnie – zgodnie z przepisem art. 27b ust. 4 pkt 1 u.p.d.o.f. odliczenie od podatku zagranicznej składki zdrowotnej stosuje się, pod warunkiem że nie dotyczy składki, której podstawą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Z powyższego wynika zatem, że jeśli zagraniczne składki były płacone w państwach, z którymi polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują metodę wyłączenia z progresją jako metodę unikania podwójnego opodatkowania, to wówczas odliczenie nie przysługuje.
Spośród podanych przez Was państw można w związku z tym od razu wykluczyć możliwość odliczenia od dochodu, czy też odpowiednio od podatku składek: duńskich oraz francuskich. W obu tych przypadkach polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte z tymi państwami przewidują zastosowanie metody wyłączenia z progresją. To zaś oznacza, iż zagraniczne składki nie będą podlegały odliczeniu od polskiej podstawy opodatkowania, czy też polskiego podatku.

Możliwość odliczenia zagranicznych składek na ubezpieczenie społeczne, czy też zdrowotne, istnieje natomiast w przypadku składek tego rodzaju potrącanych w Belgii, czy też w Holandii. W tych bowiem przypadkach polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte z tymi państwami przewidują zastosowanie metody zaliczenia. To zaś oznacza, iż zagraniczne składki na ubezpieczenie społeczne, czy też zdrowotne nie są wyłączone z możliwości odliczenia ich odpowiednio od podstawy opodatkowania w Polsce, bądź od polskiego podatku.
Informacje na temat systemów zabezpieczenia społecznego i zdrowotnego są dostępne n. na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można posiłkować się informacjami tam zawartymi, czy dane składki mogą być odliczone od podstawy opodatkowania w Polsce, bądź od podatku w Polsce. Przykładowo informacje dotyczące Belgii dostępne są pod adresem:
http://www.zus.pl/default.asp?p=2&id=1419
zaś informacje dotyczące Holandii, pod adresem:
http://www.zus.pl/default.asp?p=2&id=1420
Przypomnieć należy, że nie można w Polsce obliczać składek, które zostały już potrącone, czy to od zagranicznego podatku, czy to od zagranicznej podstawy opodatkowania w innym państwie (w tym, w którym były należne).
Ad. 2) Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 20 u.p.d.o.f. wolna od podatku jest część przychodów osób podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15.

Przepis art. 21 ust. 15 u.p.d.o.f. zastrzega, że zwolnienie, o którym mowa, nie ma zastosowania do wynagrodzenia:
1) pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
2) pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83,
3) uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej.
Zwolnienie powyższe – obejmujące dochody z pracy, w kwocie odpowiadającej 30% kwoty diety dla danego państwa za każdy dzień pobytu tam i wykonywania pracy – przysługuje zarówno podatnikom uzyskującym dochody w państwach, z którymi Polska stosuje metodę wyłączenia z progresją (wówczas tych dochodów zwolnionych nie uwzględniamy przy wyliczeniu stawki procentowej do dochodów Polskich), jak i podatnikom uzyskującym dochody w państwach, z którymi Polska stosuje metodę zaliczenia (wówczas tych dochodów zwolnionych nie bierzemy w ogóle do podstawy opodatkowania w Polsce).