Pytanie

W ramach promocji i reklamy salon fryzjerski wprowadził dla swoich klientek "karty na pieczątki". Po zakupieniu określonej ilości usług (za każdą klientka otrzymuje pieczątkę na karcie), kolejna usługa jest wykonywana gratis.
W jaki sposób należy rozliczyć na gruncie VAT wykonanie usługi gratisowej?

Odpowiedź

Świadczenie gratisowych usług fryzjerskich nie podlega w przedstawionej sytuacji opodatkowaniu VAT. Ich świadczenia nie należy w żaden sposób dokumentować dla celów VAT (w szczególności nie należy wystawiać faktury wewnętrznej).

Uzasadnienie

Opodatkowaniu VAT podlegają w szczególności czynności odpłatne, tj. odpłatne dostawy towarów oraz odpłatnie świadczone usługi (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u.). W zakresie określonym przepisami art. 7 ust. 2-7 oraz art. 8 ust. 2 u.p.t.u. opodatkowaniu VAT podlegają również czynności nieodpłatne, tj. nieodpłatne dostawy towarów oraz nieodpłatnie świadczone usługi.

Z przepisów tych wynika, że nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu VAT, jeżeli jest to nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika (zob. art. 8 ust. 2 pkt 2 u.p.t.u. ). W innych przypadkach niż wskazane nieodpłatne świadczenie usług nie podlega opodatkowaniu VAT.

Powoduje to, że świadczenie przez Państwa "gratisowych" usług fryzjerskich nie podlega opodatkowaniu VAT. Jest to bowiem element prowadzonej przez Państwa akcji promocyjnej, a więc jest to świadczenie do celów prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.

Świadczenie tych usług nie tylko nie podlega opodatkowaniu VAT, ale również nie wywołuje żadnych skutków na gruncie VAT. Ich świadczenia nie należy zatem w żaden sposób dokumentować dla celów VAT (w szczególności nie należy wystawiać faktury wewnętrznej), ani w żaden sposób dla celów VAT rozliczać. Jednocześnie brak opodatkowania przedmiotowych usług nie wpływa na zakres przysługującego Państwu prawa do odliczenia.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)