Pytanie

Oboje małżonkowie osiągnęli w 2011 r. dochody z pracy w kraju i za granicą (Holandia). Zamierzają rozliczać się wspólnie.
W jaki sposób na wspólnym PIT-36 obliczyć ulgę z art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wspólnego opodatkowania małżonków?
Czy kwotę ulgi policzyć hipotetycznie najpierw tak, jakby rozliczali się ze swoich dochodów osobno, a potem obliczone kwoty wpisać w PIT/O u każdego z nich?
Czy też ulgę rozliczyć w sposób skumulowany dla łącznego dochodu i wówczas odliczyć w PIT/O proporcjonalnie bądź w całości u jednego z nich?
 
Odpowiedź
 
Jeżeli z ulgi abolicyjnej mogą skorzystać oboje małżonkowie powinni uwzględnić je w pozycjach 37 i 38 deklaracji PIT/O a w konsekwencji w PIT-36. Każdy małżonek rozlicza "swoją" ulgę i następnie uwzględnia przy wyznaczeniu "wspólnego" podatku.
 
Uzasadnienie
 
Z uwagi na to, że w przypadku gdy polski rezydent podatkowy uzyskuje dochodu z pracy wykonywanej w Holandii, na podstawie art. 23 ust. 5 Konwencji podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120) i art. 27 ust. 9-9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., dla uniknięcia podwójnego opodatkowania stosuje się metodę wyłączenia z progresją, zastosowanie może mieć tzw. ulga abolicyjna.
Począwszy bowiem od rozliczeń rocznych za 2008 r., podatnicy mają możliwość skorzystania z takiej ulgi na podstawie art. 27g u.p.d.o.f. W ramach takiej ulgi można odliczyć od podatku kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia a kwotą podatku obliczonego od osiągniętych dochodów przy zastosowaniu do tych dochodów metody wyłączenia z progresją. Jeżeli w analizowanej sytuacji oboje małżonkowie uzyskali dochody opodatkowane w Holandii, winni rozliczyć je w Polsce, stosując metodę proporcjonalnego odliczenia i następnie mogą skorzystać z ulgi. Możliwość taka istnieje również wówczas gdy małżonkowie stosują wspólne rozliczenie podatku składając jedno zeznanie. W takiej sytuacji małżonkowie winni wskazać kwoty ulgi (każdego z nich) w poz. 37 i 38 deklaracji PIT/O i odpowiednio w podsumowaniach poz. 42 i 43. Kwoty takie są następnie przenoszone do poz. 178 (poz. 42 PIT/O) i odpowiednio poz. 179 (poz. 43 PIT/O) zeznania PIT-36.
Tak wykazane kwoty (oddzielnie każdego małżonka) są następnie uwzględniane w poz. 182 PIT-36, tzn. od podatku wykazanego wspólnie dla małżonków i wykazanego w poz. 173 odejmuje się odliczenia z poz. 178 i 179, tzn. ulgi każdego z małżonków.
Na zakończenie należy wskazać, że nawet przy wspólnym rozliczeniu podatku małżonkowie składają oddzielne informacje PIT/ZG.