Pytanie

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarłam z córką umowę o pracę i wskazałam w umowie wynagrodzenie w wysokość odpowiadającej kwocie jaka jest wyznaczona dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dla potrzeb ZUS czyli 2115,60 zł. Od tej kwoty odprowadzam składki społeczne natomiast kwota składki zdrowotnej obliczana jest wg stawki wyższej tj. 2828,31 zł zgodnie z ustawą. Obliczając podatek PIT-4 zastanawiam się jaką kwotę składki zdrowotnej powinnam odliczyć.
Czy 7,75 proc. od podstawy 2115,60 pomniejszonej o składki społeczne?
Czy 7,75 proc. od podstawy 2828,31 pomniejszonej o składki społeczne?
Czy 2.115,60 zł pomniejszonej o 7,75 proc. z kwoty 2.828,31 (taki jest stan faktyczny, który wydaje mi się prawidłowy)?
Czy przy umowie o pracę z córką mogę tak jak z każdym innym pracownikiem potrącić ulgę podatkowa i koszty uzyskania przychodu oraz wystawiam PIT-11?

Odpowiedź

Jako osoba współpracująca córka nie opłaca składek na ubezpieczenia. Składki te opłaca pracodawca. Zatem żadne składki nie podlegają odliczeniu od podatku/dochodu córki (pracownika / osoby współpracującej).
Natomiast w zakresie ulgi podatkowej (jak rozumiem - kwoty wolnej od opodatkowania), kosztów uzyskania przychodu przewidzianych dla pracownika i obowiązku wystawienia PIT-11, nie ma różnic w stosunku do innych pracowników.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, uważa się m.in. dziecko własne, jeżeli pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Na gruncie dalszych przepisów wskazanej ustawy osoby współpracujące podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej albo umowy zlecenia do dnia zakończenia tej współpracy. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe osób współpracujących finansuje w całości z własnych środków osoba prowadząca pozarolniczą działalność.

Z kolei na mocy art. 85 ust. 14 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność składkę oblicza, odprowadza i finansuje ze środków własnych osoba prowadząca pozarolniczą działalność.

Co zatem osoba współpracująca ma odliczać od dochodu / podatku, jeśli nie płaci ona żadnych składek, a jej składki ze środków własnych pokrywa osoba prowadząca pozarolniczą działalność? Żadna zatem z opcji przedstawionych w pytaniu nie jest prawidłowa. Odliczenia składek zapłaconych za osobę współpracującą dokona sam przedsiębiorca, zgodnie z art. 26 i art. 27b u stawy o podatku dochodowym od osób fizycznych .

Jeżeli zatrudnienie jest zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę to podatek dochodowy od wynagrodzenia córki należy rozliczyć tak jak przewidują to przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla przychodów z danego źródła (kwota wolna, koszty uzyskania przychodu, zaliczka, PIT-11) w taki sam sposób, jak w stosunku do zatrudnionych osób obcych.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.)

Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)