Pytanie

W związku ze zmianami ustawy o podatku rolnym od stycznia 2016 r. w deklaracji na podatek rolny będziemy przeliczać wszystkie klasy na ha przeliczeniowe i wpisywać przy nich stawkę 0,00 zł.

Czy będziemy przeliczać na ha przeliczeniowe tylko te klasy, które podlegają opodatkowaniu a zwolnione wykazywać w kolumnie "nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe"?

Odpowiedź

Uważam, że rady gmin powinny dostosować określone przez siebie wzory deklaracji na podatek rolny do zmian wprowadzonych z początkiem 2016 r., tj. wyeliminować z nich kolumny dotyczące gruntów niepodlegających przeliczeniu na hektary przeliczeniowe. Jeżeli tego nie uczynią, kolumny dotyczące gruntów niepodlegających przeliczeniu na hektary przeliczeniowe podatnicy powinni od 1 stycznia 2016 r. pomijać. Dotyczy to również wykazywanych w deklaracjach na podatek rolny gruntów zwolnionych od podatku.

Uzasadnienie

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym określa ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym – dalej u.p.r. Ustawa ta nie przewiduje jednak upoważnienia dla jednego organu (np. Ministra Finansów) do określenia wzoru deklaracji na podatek rolny. Do określania wzorów deklaracji na podatek rolny uprawnione są poszczególne rady gmin (zob. art. 6a ust. 13 u.p.r.), co powoduje, że istnieje wiele wzorów deklaracji na podatek rolny.

Mając to na uwadze wskazać należy, że od 1 stycznia 2016 r. dodany został art. 4 ust. 9 u.p.r. stanowi, iż jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych na podstawie art. 4 ust. 5-7 u.p.r., przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu. Tym samym wprowadzony został domyślny przelicznik hektarów fizycznych na hektary przeliczeniowe.

Do zmiany tej dostosowane rady gmin powinny dostosować określone przez siebie wzory deklaracji na podatek rolny, tj. wyeliminować z nich kolumny dotyczące gruntów niepodlegających przeliczeniu na hektary przeliczeniowe. Jeżeli tego nie uczynią, kolumny dotyczące gruntów niepodlegających przeliczeniu na hektary przeliczeniowe podatnicy powinni od 1 stycznia 2016 r. pomijać.

Dotyczy to również wykazywanych w deklaracjach na podatek rolny gruntów zwolnionych od podatku. Również wykazując w deklaracjach na podatek rolny takie grunty należy pomijać kolumny dotyczące gruntów niepodlegających przeliczeniu na hektary przeliczeniowe.