To bardzo niekorzystna zmiana z punktu widzenia przedsiębiorców. Ponadto należy zauważyć, że już raz podjęto próbę wprowadzenia do polskich przepisów takiej klauzuli. Zakończyło się to stwierdzeniem jej niezgodności z ustawą zasadniczą. Trybunał Konstytucyjny wskazał m.in., że nie ma żadnych podstaw do przyjmowania zasady, w myśl której podatnik powinien zawsze regulować swoje stosunki cywilnoprawne w sposób najbardziej korzystny z punktu widzenia interesów fiskalnych państwa (wyrok z 11 maja 2004 r., sygn. K 4/03).

Zobacz: Projektowana przez MF klauzula może być niekonstytucyjna >>

Inne niekorzystne zmiany w Ordynacji podatkowej to m.in. wprowadzenie podwyższonej stawki odsetek za zwłokę (200 proc. stawki podstawowej) dla podatników VAT i podatku akcyzowego, którzy nie wywiązują się z obowiązku składania deklaracji lub zaniżają wysokość deklarowanego zobowiązania o ponad 25 proc. kwoty należnej i ograniczenie znaczenia interpretacji indywidualnych prawa podatkowego. z:

Natomiast korzystnymi zmianami w ocenie Pracodawców RP mogą się okazać m.in.: możliwość zapłaty podatku kartą płatniczą i ułatwienia w ustanawianiu pełnomocników reprezentujących podatników przed organami podatkowymi.

Zobacz: Będą grupowe interpretacje podatkowe i płatność podatku kartą >>

Jeśli chodzi o przepisy proceduralne prawa podatkowego, to nie można także zapominać o projekcie prezydenckim, w którym zaproponowano wprowadzenie instytucji rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (in dubio pro tributario). Zasada ta ma na celu ograniczanie przenoszenia na podatników ryzyka wynikającego z nieprecyzyjnych przepisów i związanych z tym kosztów. Nakaz rozstrzygania wątpliwości co do wykładni prawa na korzyść podatnika ma także za zadanie poprawiać relacje między podatnikiem a organami administracji.

Zobacz: In dubio pro tributario – wątpliwości na korzyść podatnika >>