Czy nie ma przeszkód aby odliczyć VAT z faktury za usługę, na której nie umieszczono ilości i ceny jednostkowej, a tylko wartość usługi bez podatku, VAT i wartość brutto?
W praktyce nie ma przeszkód, aby odliczyć VAT z faktury, która zawiera wartość usługi bez podatku, VAT i wartość brutto (bez ceny jednostkowej).
Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W myśl art. 86 ust. 2 u.p.t.u. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika. Czyli jeśli tylko zakup usługi lub towaru jest związany ze sprzedażą opodatkowaną podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego faktury dokumentującej taki zakup.

Jak wynika z § 5 ust. 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337) faktura dokumentująca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług, cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku.
Z powyższego wynikałoby, że ilość dotyczy raczej towarów, a nie usług.
Wiadomo, że jeśli faktura dokumentuje wykonanie jednej konkretnej usługi to jej cena jednostkowa jest jednocześnie jej wartością.
W praktyce nie ma przeszkód, aby odliczyć podatek VAT z faktury, która zawiera wartość usługi bez podatku, VAT i wartość brutto (bez ceny jednostkowej).

Piotr Florys