Pytanie

Otrzymaliśmy wsparcie (dofinansowanie, rekompensatę) od kontrahenta zagranicznego. Jak ująć tę transakcję w VAT?

Odpowiedź

W przypadku gdy podatnik otrzymał wsparcie finansowe od zagranicznego kontrahenta, wsparcie to będzie zwiększać podstawę opodatkowania VAT, o ile wsparcie to ma bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. - podstawą opodatkowania, co do zasady, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W interpretacji indywidualnej z 26.06.2017 r., 0113-KDIPT1-2.4012.154.2017.2.KW, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotacje, subwencje), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia. Kryterium uznania dotacji za stanowiącą podstawę opodatkowania jest zatem stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dyrektor KIS wskazał, że dotacje nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 u.p.t.u. Nie ma przy tym, zdaniem Dyrektora KIS, znaczenia, od kogo dostawca towaru lub świadczący usługę otrzymuje zapłatę - czy od nabywcy czy od osoby trzeciej, ważne jest aby było to wynagrodzenie za daną konkretną usługę lub za daną konkretną dostawę.

Zatem w przypadku gdy podatnik otrzymał wsparcie finansowe od zagranicznego kontrahenta, należy wyjaśnić, czy wsparcie to ma bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Jeśli takiego wpływu nie ma, wsparcia tego nie uwzględnia się w podstawie opodatkowania. Jeśli jednak ma, wówczas należy odpowiednio zwiększyć podstawę opodatkowania VAT.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów