Pytanie

Czy mogę skorzystać z ulgi na złe długi, jeżeli dłużnikiem jest stryj mojej żony?
Czy należy to traktować jako powiązania rodzinne?

Odpowiedź

Jeżeli kontrahentem jest stryj żony, powiązania rodzinne między kontrahentami nie wystąpią, gdyż stryj żony to powinowaty trzeciego stopnia w linii bocznej. Zatem, co do zasady, gdy dłużnikiem podatnika jest stryj jego żony możliwe jest skorzystanie z tzw. "ulgi na złe długi".

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 89a ust. 1 zdanie pierwsze oraz ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. - podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Jednak korekty nie stosuje się, jeżeli między wierzycielem a dłużnikiem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 u.p.t.u.

Na podstawie art. 32 ust. 2 i 3 u.p.t.u. związek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 u.p.t.u., istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów. Przez powiązania rodzinne rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

Na mocy art. 617 i 618 ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej. Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo.

Natomiast z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa. Linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stopnia pokrewieństwa.

Stryj żony to powinowaty trzeciego stopnia w linii bocznej.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego