W przedmiotowej sprawie Związek Dealerów Samochodowych (ZDS) powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej wystąpił do ministra finansów o kserokopię wniosku o derogację VAT dla Polski złożonego na podstawie art. 395 dyrektywy VAT. Chodzi tu o wniosek do Komisji Europejskiej na zgodę na przedłużenie ograniczeń w odliczaniu VAT na firmowe samochody osobowe w roku 2014 r. i latach następnych.

Zdaniem ZDS żądana informacja jest informacją publiczną, ponieważ dotyczy działalności organów reprezentujących RP w zakresie wynikającym z dyrektywy VAT, a kwestia systemu podatku od towarów i usług przy sprzedaży nowych pojazdów jest zagadnieniem dotyczącym kilku tysięcy przedsiębiorców i potencjalnych nabywców pojazdów.

Minister finansów odmówił wydania żądanego dokumentu. Powołał się przy tym na art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 4 ust. 3 rozporządzenia WE nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz. U. UE.L.2001.145.43). W opinii ministra finansów udostępnienie może mieć negatywny wpływ na toczącą się procedurę derogacyjną.

Należało więc ustalić, czy art. 4 ust. 3 powołanego rozporządzenia został właściwie zastosowany, tzn. czy przepis ten mógł stanowić podstawę do odmowy udzielenia żądanej informacji publicznej.

Sprawa trafiła do WSA w Warszawie. Zdaniem sądu minister finansów niewłaściwie zastosował przepis rozporządzenia. Sąd zwrócił uwagę, że przytoczony przepis rozporządzenia normuje wyjątki od dostępu do dokumentów kierowanego do instytucji, a nie do państwa członkowskiego. Sama okoliczność, że art. 4 ust. 3 powołanego rozporządzenia przewiduje ograniczenia w dostępie do dokumentu otrzymanego przez instytucję, czyli także dokumentu objętego wnioskiem, nie zmienia adresata normy wynikającej z art. 4 rozporządzenia, którym w dalszym ciągu jest instytucja.

Tym samym minister finansów nie mógł uczynić z art. 4 ust. 3 rozporządzenia podstawy prawnej do wydania decyzji o odmowie udzielenia żądanej informacji publicznej i błędnie przyjął, że zawarte w nim uregulowanie stanowi odrębny tryb dostępu do informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Minister finansów ponownie więc rozpozna sprawę, uwzględniając uwagi WSA.

Przypomnijmy, że także Komisja Europejska odmówiła ZDS udostępnienia treści polskiego wniosku o udzielenie derogacji VAT. Podobnie jak ministerstwo finansów wskazała, że nie może ujawnić treści polskiego wniosku derogacyjnego VAT, ponieważ wniosek o derogację VAT jest analizowany przez Komisję i nie podjęła ona jeszcze decyzji w tej sprawie, a udostępnienie tego dokumentu na obecnym etapie miałoby negatywny wpływ na odpowiednie dyskusje i oceny, a tym samym poważnie naruszyłoby proces podejmowania decyzji.

Wyrok WSA w Warszawie z 10 lipca 2013 r., II SA/Wa 716/13

Zobacz także:

VAT: dealerzy samochodów nadal walczą o ujawnienie wniosku o derogację >>>

MF ma udostępnić treść wniosku do KE dotyczącego odliczenia VAT od samochodów >>>