Instytucja kaucji gwarancyjnej stanowi jedną z przesłanek umożliwiających nabywcom towarów wrażliwych uwolnienie się od ewentualnego zastosowania wobec nich odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe sprzedawcy. Nabywca tych towarów może się „wyłączyć” z odpowiedzialności solidarnej jeżeli kupił towary od podmiotu wymienionego na dzień dokonania dostawy towarów w prowadzonym przez ministra finansów wykazie, oraz złożył kaucję gwarancyjną w odpowiedniej wysokość.

Zobacz: MF prowadzi wykaz podmiotów które złożyły kaucję gwarancyjną >>

Kaucja gwarancyjna powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej podatku należnego od przewidywanej przez podmiot w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów wrażliwych, nie może być jednak niższa niż 200 tys. zł. Od 1 lipca 2015 r. została podwyższona do 1 mln zł wysokość minimalnej kaucji gwarancyjnej, jaką powinni wnieść podatnicy dokonujący dostaw paliw, aby zostać wpisani do wykazu (lub pozostawać nadal w wykazie). Z 3 mln zł do 10 mln zł podwyższona została także wysokość tzw. maksymalnej kaucji gwarancyjnej dla podatników dokonujących dostaw paliw.

Uregulowane zostały też kwestie związane z oprocentowaniem, jakie będzie przysługiwać podmiotom składającym kaucję gwarancyjną w formie depozytu pieniężnego złożonego na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego. Odsetki przysługują od kwoty przyjętej kaucji. Stawka odsetek równa jest 30 proc stopy depozytowej, która obecnie wynosi 0,5 proc.

Odsetki są naliczane od dnia przyjęcia kaucji gwarancyjnej w formie depozytu pieniężnego do dnia jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych. Odsetki za te okresy są naliczane jednorazowo w momencie zwrotu części lub całości kaucji gwarancyjnej lub zaliczenia części lub całości kaucji na poczet zaległości podatkowej. Zwrot odsetek wraz z kwotą kaucji gwarancyjnej jest dokonywany na zasadach właściwych dla zwrotu kaucji.

W przypadku złożonych kaucji gwarancyjnych w formie depozytu pieniężnego, które zostały przyjęte przed 1 lipca 2015 r., odsetki według wprowadzonej przepisami ustawy reguły nalicza się od 1 lipca 2015 r. a nie od dnia przyjęcia kaucji gwarancyjnej. Szczegółowe zasady naliczania odsetek oraz wzór, według którego są naliczane reguluje rozporządzenie ministra finansów z 19 czerwca 2015 r. (Dz. U. poz. 911).

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł