Celem zmiany rozporządzenia z 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone jest włączenie deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14) do wykazu deklaracji i podań, które mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Rozporządzenia ma także na celu wprowadzenie zmian o charakterze dostosowującym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.

Rozporządzenie ministra finansów z 18 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 1306) weszło w życie 23 sierpnia 2016 r.