Zaciągnęliśmy kredyt krótkoterminowy w banku. Bank uzależnił udzielenie tego kredytu od uzyskania poręczenia od naszej spółki-matki. Poręczenia takiego spółka dominująca udzieliła. Czy udzielenie takiego poręczenia nieodpłatnie może być traktowane przez urzędy skarbowe jako nieodpłatne świadczenie? W jaki sposób ustalić wartość tego przychodu?

W przypadku udzielenia przez spółkę-matkę poręczenia przy udzieleniu kredytu bankowego, spółka będąca kredytobiorcą uzyska, moim zdaniem, przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Stanowisko sądów administracyjnych nie jest jednak w tej kwestii jednolite.


Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., przychodem jest również wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.
W świetle powyższej definicji nieodpłatne udzielenie poręczenia kredytu należy, moim zdaniem, uznać za nieodpłatne świadczenie na rzecz kredytobiorcy, który w ten sposób uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń.
Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe (patrz decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 26 czerwca 2006 r., II-2/4218-2/Int/06, http://sip.mf.gov.pl/sip) oraz sądy administracyjne (patrz wyroki WSA we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2006 r., I SA/Wr 775/2006, VGK Platinum oraz z dnia 19 czerwca 2007 r., I SA/Wr 553/2007, VGK Platinum).
Wartość takiego przychodu, zgodnie z przepisem art. 12 ust. 5 u.p.d.o.p., ustala się:
1) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
2) w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.
Odmienne stanowisko (negujące powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w przypadku udzielenia poręczenia) zajął WSA w Łodzi w wyroku z dnia 24 kwietnia 2007 r., I SA/Łd 2033/06.