Od 1 stycznia 2011 r. ustawy o podatkach dochodowych będą odwoływały się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Zmiany wynikają z ogłoszonej już ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 219, poz. 1442).

Konieczność nowelizacji powołanych trzech ustawach podatkowych wynika z § 3 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293). Na podstawie tego przepisu jeszcze tylko do 31 grudnia 2010 r. przywołane ustawy o podatkach dochodowych odwołują się do PKWiU z 1997 r.

Ogłoszone zmiany mają de facto charakter formalny. Według projektodawców nowelizacji najistotniejszym założeniem było, aby wejście w życie nowych przepisów nie wpłynęło w żaden sposób na zmianę statusu prawnopodatkowego podatników. Celem nowelizacji jest jedynie przyporządkowanie nowych symboli i nazw grupowań PKWiU z 2008 r., bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych.

Michał Malinowski