Ustawa z 29 kwietnia 2016 r. określa warunki realizacji niektórych projektów informatycznych, których celem jest zapewnienie organom administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej systemów teleinformatycznych wspierających wykrywanie naruszenia przepisów prawa podatkowego, zwalczanie oszustw i wyłudzeń podatku VAT oraz uszczelnienie systemu jego poboru. Zmiany mają służą ograniczeniu nieprawidłowości w obszarze finansów publicznych i obrotu towarowego. Mają prowadzić do sprawnego wykrywania nadużyć podatkowych i zapobiegać ich powstawaniu. Powinny zapewnić ochronę rynku przez ograniczenie szarej strefy i zmniejszenie luki podatkowej.

Zadania określone w ustawie będzie realizować spółka celowa, działającą jako spółka prawa handlowego - jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którą w imieniu Skarbu Państwa utworzy minister finansów. Powierzenie wykonywania zadań spółce celowej nastąpić ma w wyniku umowy między ministrem finansów a spółką. Spółka celowa może też otrzymywać dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie jej zadań oraz dotacje podmiotowe.

Projekty informatyczne realizowane przez spółkę polegać mają na budowie, rozbudowie lub unowocześnieniu istniejących systemów teleinformatycznych oraz budowie systemów do analizy prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia prawa podatkowego. Systemy te będą wykorzystywane do przetwarzania informacji niejawnych oraz informacji zawierających tajemnice ustawowo chronione i będą służyły ochronie bezpieczeństwa finansowego państwa. Ustawa przewiduje szczegółowe i wyczerpujące uregulowania w zakresie ochrony danych osobowych i w zakresie ochrony tajemnic prawnie chronionych. Nadzór nad zgodnością przetwarzania danych osobowych będzie sprawował pełnomocnik powołany przez radę nadzorczą spółki.

Ustawa ma wejść w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.