Ustawa z 9 maja 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 911) doprecyzowuje także przepisy dotyczące zasad zastępczego ustalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez regionalną izbę obrachunkową. Jednoznacznie przesądzono, iż zmiany budżetu ustalonego przez regionalną izbę obrachunkową bez zachowania relacji określonych w odrębnych przepisach będą możliwe, z zastrzeżeniem, że nie będą one mogły prowadzić do zwiększania stopnia niezachowania przedmiotowych relacji. Regionalne izby obrachunkowe uzyskały również uprawnienie do zastępczego ustalenia budżetu w sytuacji, gdy jednostka samorządu terytorialnego nie może uchwalić wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu z zachowaniem relacji określonych w ustawie, a nie występuje zagrożenie realizacji zadań publicznych.

Ponadto ustawa umożliwia powierzenie prowadzenia gospodarki finansowej jednostki podległej ministrowi spraw zagranicznych, położonej za granicą, kierownikowi innej jednostki podległej temu ministrowi, a także ułatwia konsolidację przepływów finansowych między funduszami zarządzanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia,  tj. 11 lipca 2014 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących powierzenia prowadzenia gospodarki finansowej jednostki podległej ministrowi spraw zagranicznych położonej za granicą, kierownikowi innej jednostki podległej temu ministrowi oraz przepisów normujących gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego które wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zobacz też: Prezydent podpisał ustawę obniżającą progi ostrożnościowe >>