Minister finansów zmienił interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 lutego 2015 r., sygn. akt IBPP3/443-1357/14/KG, LEX nr 253520 w sprawie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Interpretacja dotyczyła centrum medycznego, które świadczy usługi medyczne głównie fakturowane do Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej stanowi marginalną część przychodów.

Dyrektor Izby w Katowicach wskazał, że świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez lekarza lub lekarza dentystę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, w sytuacji gdy świadczenia te wykonywane są przez podatnika lub podmioty zatrudniające osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (lekarze i/lub lekarze dentyści), objęte jest bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. W konsekwencji, podatnik od 1 marca 2015 r. jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczonych usług medycznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Minister finansów nie zgodził się z takim stanowiskiem. Minister przypomniał, że od 1 stycznia 2015 r. wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęte zostały usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów (§ 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - Dz. U. z 2014 r, poz. 1544). Minister wskazał, że obowiązek ewidencji usług w zakresie opieki medycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych na podstawie § 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. dotyczy tylko podmiotów wskazanych w tym przepisie, tj. lekarzy i lekarzy dentystów. Dlatego też centrum medyczne nie będzie zobowiązane do ewidencji obrotu z tytułu świadczenia usług medycznych, ponieważ nie zalicza się do grona podmiotów wymienionych w przepisie § 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia. Pomimo, że centrum wykonuje usługi opieki medycznej, to nie jest objęte ww. przepisem.

Interpretacja indywidualna ministra finansów z 28 października 2015 r., sygn. PT8.8101.354.2015TKE, LEX nr 279867

Dowiedz się więcej z książki
Kasy fiskalne w 2015 i 2016 r. Pytania i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł