STIR czyli system teleinformatyczny izby rozliczeniowej jest efektem wejścia w życie ustawy z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. poz. 2491). W praktyce jego działanie ma polegać na umożliwieniu organom podatkowym analizowania danych i informacji o rachunkach bankowych. Na tej podstawie Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł wydać postanowienie o blokadzie rachunku podmiotu na okres nie dłuższy niż 72 godziny.

Uzasadnieniem blokady będzie informacja posiadana przez organ podatkowy, że dany podmiot może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.

Więcej na ten temat:
- Nowe przesłanki braku rejestracji i wykreślenia podmiotu jako podatnika VAT - ustawa o STIR >>
- Blokada rachunku bankowego na żądanie Szefa KAS >>