Nowelizacją ustawy o VAT z 1 grudnia 2016 r. wprowadzono dodatkowe rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku - tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających, w tym zmodyfikowano istniejące rozwiązania dotyczące odpowiedzialności oraz kaucji gwarancyjnej, w celu zapewnienia większej skuteczności tych instrumentów.

Wprowadzono m.in. dodatkową przesłankę, która musi być spełniona, aby podatnik nabywający towary wymienione w załączniku nr 13 do ustawy o VAT był zwolniony z odpowiedzialności solidarnej, tj. dokonanie przez niego zapłaty za nabywane towary na rachunek bankowy sprzedawcy lub rachunek sprzedawcy w spółdzielczej kasie kredytowej (SKOK) wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym.

Jednocześnie dodano warunek, że kaucję gwarancyjną będzie mógł złożyć i zostać wpisanym do wykazu podatnik, który upoważnił bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową prowadzącą rachunek, na który dokonywana jest zapłata z tytułu dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy, do przekazywania organom lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.

Upoważnienie powinno być sporządzone w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje bank albo SKOK, drugi przekazywany jest przez podmiot, który udzielił upoważnienia do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jego udzielenia

W załączniku nr 1 do rozporządzenia określono wzór upoważnienia banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku (formularz UPR-1), a w załączniku nr 2 - wzór wycofania takiego upoważnienia (formularz UPR-2).

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów upoważnienia do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku oraz oświadczenia o cofnięciu tego upoważnienia (Dz. U. poz. 2272) weszło w życie 1 stycznia 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów