Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji (w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych).

Przepisy nie definiują pojęcia reprezentacji, co powoduje konieczność definiowania tego pojęcia przez doktrynę oraz orzecznictwo. Jak czytamy w wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2010 r., I SA/Wr 233/10, "reprezentacja odnosi się do dobrego reprezentowania firmy, które może polegać na odpowiednim ubiorze, wystroju firmy, jej logo, tablicach informacyjnych, sposobie podejmowania interesantów i kontrahentów. Nie należy jej zatem utożsamiać jedynie z wystawnością, okazałością w celu wywołania jak najlepszego wrażenia, co wynika ze słownikowej definicji. Za reprezentację należy uznać wszelkie działania, związane z tworzeniem wizerunku firmy, utrzymywaniem dobrych relacji z kontrahentami, które wprawdzie nie są konieczne dla osiągania przychodu lub zabezpieczenia jego źródła, ale sprzyjają temu celowi, są z nim w sposób pośredni powiązane".

W sytuacji, gdy spotkanie dla przedstawicielek kontrahentów zostało zorganizowane z okazji Dnia Kobiet, a w jego trakcie miały miejsce występy artystyczne oraz zapewniona została gastronomia, raczej nie ulega wątpliwości, ze działania powyższe miały na celu kreowanie dla uczestniczących w spotkaniu kobiet pozytywnego wizerunku firmy. Dlatego też należy w mojej ocenie uznać, że koszty organizacji przedmiotowego spotkania są kosztami reprezentacji, a więc nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Poniesione natomiast przez pracodawcę wydatki na upominki z okazji Dnia Kobiet mogą stanowić koszty podatkowe. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Kosztami ponoszonymi w celu osiągnięcia przychodów są, między innymi, wszelkie koszty pracownicze, w tym wydatki ponoszone w związku z zakupem dla pracowników nagród czy prezentów. W konsekwencji wydatki na zakup upominków dla pracownic zakładu (z okazji Dnia Kobiet) stanowią w mojej ocenie koszty uzyskania przychodu.

Na marginesie należy dodać, że kosztami takimi nie są natomiast wydatki na zakup prezentów dla kobiet niezatrudnionych u danego pracodawcy, np. dla pracownic z innych zakładów. Koszty takie należy uznać za koszty reprezentacji, a te nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.