Pytanie

Spółka z o. o. ma podpisaną umowę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej na najem lokalu użytkowego. Czynsz w umowie został określony w miesięcznej wysokości netto powiększonej o VAT 23%. Osoba fizyczna stoi na stanowisku, że nie jest zobowiązana do wystawiania faktu, a spółce dla celów podatkowych wystarczy umowa.
Czy sama umowa może stanowić podstawę do odliczenia VAT?

Odpowiedź

Sama umowa nie jest wystarczająca do odliczenia VAT od usługi najmu.

Uzasadnienie

Przytoczone w pytaniu oświadczenie kontrahenta może świadczyć o tym, że nie jest on podatnikiem VAT czynnym i korzysta ze zwolnienia od podatku np. z uwagi na nieprzekroczenie limitu obrotów wynikającego z art. 113 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. Problem zatem polega na sformułowaniu i interpretacji umowy - a mianowicie czy podatnik VAT zwolniony będzie mógł również powiększyć czynsz netto o 23 proc., mimo, że nie udokumentuje tego fakturą dającą prawa do odliczenia.

Sama umowa bowiem nie będzie wystarczającym dokumentem do odliczenia podatku. Odliczeniu podlega bowiem podatek naliczony, który stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a u.p.t.u.). Możnaby zatem odliczyć podatek VAT naliczony w umowie tylko w przypadku, gdyby zawierała ona wszystkie informacje wynikające z art. 106e u.p.t.u., a więc w istocie stanowiła fakturę.

 Książka "Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT" dostępna jest w przedsprzedaży w księgarni internetowej Profinfo >>

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego