Pytanie

Gmina udziela ulg w postaci umorzeń należności cywilnoprawnych na podstawie uchwały rady gminy. Umorzenie należności może odbywać się z urzędu lub na wniosek dłużnika.

Czy umorzenie należności cywilnoprawnej na wniosek dłużnika należy potraktować jako przychód z innych źródeł i wystawić dłużnikowi PIT-8C?

Czy umorzenie należności cywilnoprawnej z urzędu w przypadku śmierci dłużnika należy potraktować jako przychód z innych źródeł i należy wystawić PIT-8C?

Jeśli tak, to komu, jeśli gmina nie posiada informacji o spadkobiercach?

Czy umorzenie należności cywilnoprawnej z urzędu z uwagi na niską kwotę długu (uchwała pozwala na umorzenie należności w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia należności) należy potraktować jako przychód z innych źródeł i należy wystawić dłużnikowi PIT-8C?

Jeśli tak to czy należy także wystawić PIT-8C w przypadku kwoty umorzenia np. 1 zł?

Czy umorzenie należności cywilnoprawnej w przypadku bezskuteczności egzekucji należy potraktować jako przychód z innych źródeł i należy wystawić dłużnikowi PIT-8C?

Odpowiedź

Jeżeli podstawą do umorzenia należności cywilnoprawnych jest uchwała rady gminy to umorzenie nie będzie miało charakteru indywidualnego i nie będzie powodowało powstania przychodu dla dłużników i tym samym nie wystąpi obowiązek złożenia PIT-8C.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl natomiast art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., źródłem przychodu są tzw. "inne źródła".

Zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f., za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W świetle powyższych regulacji i w adekwatnej do Państwa sytuacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 30 października 2014 r., IBPBII/1/415-626/14/BD zwraca uwagę, iż postanowienia Uchwały Rady Miejskiej mają charakter generalno-abstrakcyjny i odnoszą się do wszystkich osób, które są adresatami zawartych w niej norm. Tym samym wszystkie osoby, które spełniają określone w uchwale warunki, mogą korzystać z przewidzianych w niej ulg. W takim przypadku umorzenie najemcom lokali mieszkalnych zaległości czynszowych, odsetek oraz kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego nie ma charakteru indywidualnego i nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego umorzonych najemcom lokali mieszkalnych zaległości czynszowych, odsetek oraz kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku zaliczać do przychodów i wykazywać w informacji PIT-8C.

W przedstawionej przez Państwa sytuacji jeżeli podstawą do umorzenia należności cywilnoprawnych jest uchwała rady gminy nie będzie miała charakteru indywidualnego i nie będzie powodowała powstania przychodu dłużników i tym samym nie wystąpi obowiązek złożenia PIT-8C.