Pytanie

Jestem osobą fizyczną zatrudnioną na umowę o pracę na czas nieokreślony w spółce z o.o. Za 2014 r. będę rozliczał się wspólnie z małżonką na PIT-36 (ponieważ uzyskuję jeszcze dochód z najmu mieszkania). Posiadam 2 dzieci w wieku 20 oraz 23 lat, obecnie studiujących na studiach dziennych. Dotychczas rozliczając się na PIT-37 (nie miałem dochodów z najmu), stosowałem ulgę na dwójkę dzieci. W roku 2014 mój syn w weekendy pracował we Wrocławiu jako kelner w firmie zatrudniającej studentów do takich prac - ma otrzymać PIT od tej firmy za rok 2014.
Czy w związku z powyższym mogę za 2014 r. zastosować ulgę na dwójkę dzieci czy tylko na jedno?
Czy syn mus złożyć swój PIT za rok 2014?

Odpowiedź

Rodzice mogą skorzystać z ulgi na studiujące i pracujące dzieci, do ukończenia przez nie 25 lat pod warunkiem, że ich dochody nie były w danym roku wyższe od kwoty 3089 zł.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 27f ust. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. możliwość skorzystania z ulgi na dzieci, które skończyły 18 lat istnieje, o ile podatnik wykonuje w stosunku do nich obowiązek alimentacyjny lub sprawuje funkcję rodziny zastępczej. Ulga ta obejmuje m.in. dzieci do ukończenia 25 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (w art. 27 u.p.d.o.f.) lub dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych (art. 30b u.p.d.o.f.) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Zobacz: PIT 2014: nowe zasady dotyczące ulgi na dzieci >>

Jak wynika z powyższego, rodzice mogą skorzystać z ulgi na studiujące i pracujące dzieci, do ukończenia przez nie 25 lat pod warunkiem, że ich dochody nie były w danym roku wyższe od kwoty 3089 zł (stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek, tj. kwoty 556,02 zł oraz najniższej stawki podatku, czyli 18 proc.).

Zatem, jeżeli dochody do opodatkowania (np. ze stosunku pracy, umowy zlecenia) Pana syna za 2014 r. będą wyższe od kwoty 3089 zł, to będzie miał Pan prawo do zastosowania ulgi na jedno dziecko, a jeżeli ww. dochody nie przekroczą ww. limitu, to ulga będzie przysługiwała na dwoje dzieci. Niezależnie od wysokości uzyskanego wynagrodzenia, syn winien złożyć zeznanie roczne za 2014 r. z uwagi na fakt uzyskiwania dochodów.

Zobacz też: Jak rozliczyć PIT za 2014 rok >>

"PIT. Komentarz 2015" dostępny jest w księgarni internetowej Profinfo >>

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego