Ministerstwo Finansów informuje, że przepisy regulujące wysokość ulgi z tytułu darowizny na cele krwiodawstwa – wbrew dzisiejszym doniesieniom dziennika Super Express – nie zmieniły się od początku obowiązywania tej preferencji podatkowej. Przy obliczaniu kwoty przysługującego odliczenia stosuje się jedną stawkę 130 zł za litr oddanej krwi, także wówczas, gdy krwiodawca oddał honorowo osocze, płytki krwi bądź inny jej składnik. Zasada ta ma zastosowanie od początku obowiązywania tej ulgi, tj. od 2007 r.

Honorowy dawca krwi może wartość przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć: od przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (składanym do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym) lub od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 (składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym).

Jednocześnie do zeznania podatnik dołącza formularz PIT/O, w którym wykazuje kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego (nazwę i adres jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której oddał krew). Przedmiotem darowizny jest oddana bezpłatnie krew, jak również osocze lub inne składniki krwi. Odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz na cele szlachetne nie może przekroczyć 6% dochodu (w przypadku ryczałtowców 6% przychodu) wykazywanego w zeznaniu.

źródło: www.mf.gov.pl