W 2011 r. pracownicy UKS w Warszawie przeprowadzili 757 postępowań kontrolnych, w toku których stwierdzono uszczuplenia podatkowe w łącznej kwocie ponad 473 mln zł i odsetki od zaległości podatkowych w wysokości ponad 177 mln zł. Ponadto w 94 postępowaniach kontrolnych podatnicy złożyli dobrowolne korekty deklaracji nie objęte zakresem kontroli na kwotę ponad 87 mln zł i odsetki w wysokości ponad 19 mln zł.
Struktura ustaleń podatkowych w roku 2011 kształtowała się następująco:
- podatek od towarów i usług - 55,76 proc.,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 18,23 proc.,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 12,82 proc.,
- podatek akcyzowy - 6,66 proc.,
- pozostałe tytuły podatkowe - 6,53 proc.
Prowadzone postępowania kontrolne skutkowały w 2011 r. dokonanymi wpłatami do budżetu w wysokości 210 mln zł. Powyższe ustalenia są wynikiem ujawnienia licznych nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, w tym korzystania przez podatników z fikcyjnych faktur, których w 2011 r. w toku przeprowadzonych przez UKS w Warszawie kontroli ujawniono ponad 22 tys., na blisko 1 mld 143 mln zł brutto.
Działania UKS w Warszawie były ukierunkowane przede wszystkim na obrót paliwami płynnymi dokonywany przez zorganizowane grupy przestępcze, zajmujące się procederem fałszowania paliw i wprowadzania ich do obrotu bez uiszczenia podatku.
Urząd prowadził także działania mające na celu wykrywanie podmiotów uczestniczących w oszustwach „karuzelowych” oraz z udziałem „znikających podatników” poprzez pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji od zagranicznych administracji podatkowych, przy użyciu formularzy SCAC oraz informacji z sieci Eurofisc.
Z kolei kontrole przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu ukierunkowane są przede wszystkim na osoby nabywające nieruchomości, majątek ruchomy lub posiadające lokaty o znacznych wartościach. W 2011 r. w Urzędzie zakończono 24 postępowania u podatników prowadzących działalność za pośrednictwem Internetu. Podmioty działające w tej branży często nie zgłaszają działalności lub nie ujawniają w pełnej wysokości osiąganych obrotów.
W obszarze walki z nieuczciwą konkurencją zintensyfikowano też działania w zakresie kontroli prawidłowości ewidencjonowania obrotu przy użyciu kas fiskalnych. Wynikiem był wzrost postępowań mandatowych.
W ramach realizacji zadań w 2011 roku inspektorzy kontroli skarbowej, jako finansowe organy postępowania przygotowawczego UKS w Warszawie doprowadzili do ujawnienia oraz skazania za wykroczenia i przestępstwa skarbowe 97 osób, wobec których sąd wymierzył tytułem kary grzywny na nieco ponad 874 tys. zł. Dodatkowo wniesionych zostało 117 aktów oskarżenia, w tym również wniosków o warunkowe umorzenie postępowania, jak również wniosków o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy oraz 42 wnioski o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Na podstawie tych wniosków sąd orzekł kary grzywny w wysokości nieco ponad 96 tys. zł.

Źródło: www.uks.wawa.ibip.net.pl, stan z dnia 23 lutego 2011 r.