W dokumencie podkreślono rangę praw podatnika – zaznaczono, że wywodzą się one z podstawowych praw człowieka. Zrównoważone podejście do praw i obowiązków podatnika jest warunkiem zwiększenia wzajemnego zaufania podatników, doradców podatkowych i administracji podatkowej. Niestety, zmiany w tym zakresie są nadal konieczne w niektórych państwach członkowskich UE. Nadal konieczna jest poprawa relacji pomiędzy administracją podatkową a podatnikami i reprezentującymi ich doradcami podatkowymi. CFE zaznacza, że nie chodzi tu jedynie o deklarację polityczną, ale nadanie tym działaniom mocy prawnej tak, aby odpowiednie regulacje mogły być przywoływane przez podatników - obywateli i przedsiębiorstwa.

Wśród ośmiu priorytetów sformułowanych przez CFE wskazano konieczność respektowania roli doradców podatkowych, którzy odgrywają ważną rolę w zapewnieniu przestrzegania prawa przez podatników. Podkreślono, że przedstawiciele tej grupy zawodowej są związani nie tylko prawem powszechnym, ale także przepisami kodeksów postępowania ich organizacji zawodowych. Niezależność doradców podatkowych powinna być uznawana i respektowana przez organy podatkowe także w odniesieniu do doradców niebędących prawnikami. W dokumencie zapisano, że prawo do profesjonalnej reprezentacji podatnika jest częścią praw podstawowych obywatela, podobnie jak prawo do sprawiedliwego procesu. Prawa te mogą być realizowane tylko przy poszanowaniu tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego.

Confédération Fiscale Européenne jest organizacją reprezentującą osoby wykonujące zawód doradcy podatkowego w Europie. Zrzesza obecnie 32 organizacje zawodowe z 25 krajów europejskich – w sumie 180.000 członków. Zadaniem CFE jest ochrona interesów zawodowych doradców podatkowych, zapewnienie wysokiej jakości świadczonych przez nich usług, wymiana informacji na temat krajowych przepisów podatkowych i regulacji dotyczących wykonywania zawodu, a także włączanie się w dyskusję nad kształtem prawa podatkowego w Europie.

Źródło: http://www.cfe-eutax.org/