Pytanie

Stowarzyszenie organizuje wystawy kotów rasowych. Zgłaszają się do nas hodowcy, którzy wystawiają koty.
Jaką stawkę VAT należy zastosować wystawiając faktury za udział kota w wystawie - z 23 proc. VAT, czy jak za bilet wstępu z 8 proc. VAT?

Odpowiedź

Uważam, że faktury za udział kotów w wystawie mogą być wystawiane ze stawką VAT 8 proc.

Uzasadnienie

Czynności podlegające opodatkowaniu VAT opodatkowane są według stawki 23 proc. (zob. art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u.), chyba że przepisy przewidują dla danych czynności obniżoną stawkę VAT lub zwolnienie od podatku.

Mając to na uwadze wskazać pragnę, że przepisy VAT przewidują stosowanie obniżonej stawki 8 proc. do, między innymi, usług w zakresie wstępu związanych z rekreacją (zob. art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 186 załącznika nr 3 w zw. z art. 146a pkt 2 u.p.t.u.). Nie ulega raczej wątpliwości, że na tej podstawie sprzedaż przez stowarzyszenie biletów wstępu osobom odwiedzającym organizowane wystawy kosów rasowych opodatkowana jest VAT według stawki 8 proc.

W mojej ocenie stawka ta ma również zastosowanie przy świadczeniu przez stowarzyszenie hodowcom usług udziału w takich wystawach. Należy bowiem zauważyć, że z wyroku NSA z 30 stycznia 2014 r. (I FSK 311/13) wynika, że określenie usług w zakresie wstępu obejmują nie tylko usługi obejmujące bierny udział, ale również usługi obejmujące czynny udział w organizowanych wydarzeniach. Powoduje to, że z opodatkowania stawką 8 proc. korzystają również usługi udziału w różnego rodzaju zawodach (np. zawodach sportowych – zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 marca 2015 r., ITPP1/4512-21/15/EK czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 marca 2015 r., IBPP3/4512-70/15/MN). Z tego samego powodu uważam, że z opodatkowania stawką 8 proc. korzystają także świadczone przez stowarzyszenie dla hodowców usługi udziału w organizowanych wystawach kotów rasowych.

Podkreślić jednak pragnę, że w tym zakresie stosowanie stawki 8 proc. wiąże się ze zwiększonym ryzykiem podatkowym. W konsekwencji ze względów profilaktycznych warto, aby stosowanie tej stawki do świadczonych dla hodowców usługi udziału w organizowanych wystawach kotów rasowych stowarzyszenie poprzedziło uzyskaniem od ministra finansów interpretacji indywidualnej.

Odpowiedź poz programu Vademecum Głównego Księgowego