Sprzedaż podręczników akademickich przez oficynę wydawniczą będącą jednostką organizacyjną wyższej uczelni jej studentom jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Ustawa o podatku od towarów i usług zwalnia z podatku usługi świadczone przez uczelnie w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. Zwolnieniu podlega także m.in. świadczenie usług ściśle związane z tymi usługami. Zauważyć jednak należy, że jedynie te z usług, których odbiorcami są osoby bezpośrednio (ściśle) związane z realizacją usługi głównej czyli z kształceniem na poziomie wyższym – korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy oVAT. Sprzedaż publikacji na rzecz osób innych niż studenci własnej uczelni nie może być traktowana jako dostawa towarów ściśle z usługami kształcenia związana. podlega więc opodatkowaniu zgodnie z art. 41 ust. 2a.

Reasumując sprzedaż wydawnictw z numerem ISBN – podręczników akademickich, notatek autoryzowanych, skryptów zatwierdzonych jako niezbędne w toku nauczania, na rzecz studentów własnej uczelni będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, natomiast sprzedaż tychże wydawnictw innym podmiotom, w tym również studentom innych uczelni, będzie opodatkowana stawką obniżoną w wysokości 5 %.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r., sygn. IPTPP1/443-14/11-3/ALN.

Jolanta Mazur