Potrzeba określenia katalogu krajów i terytoriów, w których występuje szkodliwa konkurencja podatkowa podyktowana jest koniecznością przeciwstawienia się praktykom stosowanym przez niektóre państwa i terytoria zależne, które poprzez świadome wprowadzanie w swoich ustawodawstwach podatkowych rozwiązań ułatwiających podmiotom gospodarczym „przenoszenie” dochodów do tych krajów lub terytoriów, ułatwiały im unikanie lub uchylanie się od opodatkowania w innym państwie. Systemy podatkowe takich krajów i terytoriów zwane są „szkodliwymi systemami podatkowymi” ze względu na ich niekorzystny wpływ na systemy podatkowe państw, poprzez wywieranie wpływu na wielkość bazy podatkowej w innych państwach. 

W ramach pilotażowego programu przeglądu aktualizacyjnego, do wykreślenia krajów lub terytoriów z listy, która obecnie obejmuje 31 obszarów, przyjęto następujące kryteria: posiadanie podstawy do wymiany informacji podatkowych z danym krajem lub terytorium, uzyskanie pozytywnej oceny w aktualnym przeglądzie OECD Peer Review , oraz faktyczna współpraca z daną jurysdykcją w zakresie wymiany informacji oraz jej pozytywna ocena przez Ministerstwo Finansów.

Biorąc pod uwagę fakt, iż Barbados, Federacja Saint Kitts i Nevis, Saint Vincent i Grenadyny, Księstwo Liechtensteinu oraz Wspólnota Bahamów spełniają dwa pierwsze kryteria, natomiast 3 kryterium odnoszące się do kwestii faktycznej współpracy w zakresie wymiany informacji podatkowych będzie w trakcie prowadzonego programu pilotażowego periodycznie oceniane i weryfikowane, podjęto decyzję o wykreśleniu tych jurysdykcji z listy zawartej w rozporządzeniu.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów po okresie zakończenia programu pilotażowego dokona ostatecznej oceny czy objęte ww. programem jurysdykcje wypełniły  powyższe kryteria i w przypadku braku pozytywnej oceny przedmiotowe jurysdykcje ponownie zostaną uwzględnione na liście zawartej w rozporządzeniu.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów