Pytanie dotyczy oceny dopuszczalności stosowania przez państwo członkowskie przepisów prawa krajowego, które różnicują sytuację prawną podatników w taki sposób, że przyznają zwolnienie od zryczałtowanego podatku dochodowego w zakresie dywidend funduszy inwestycyjnych mających siedzibę w państwie członkowskim UE,, a nie przewidują zwolnienia dla funduszu będącego rezydentem podatkowym USA. Sąd ma wątpliwości czy odmienne traktowanie funduszy mających siedzibę w państwie trzecim jest prawnie uzasadnione zgodnie z art. 58 ust. 1 TWE.

Postanowienie WSA w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2012 r., I SA/Bd 1035/11