3 sierpnia br. została ogłoszona nowelizacja rozporządzenia ministra finansów z 6 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego. Minister Finansów musiał uaktualnić zapisy odnoszące się do komisji powoływanej do przeprowadzenia testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego, w związku z utratą mocy rozporządzenia z 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 76).

Jest to efektem wprowadzonej deregulacji w zakresie zawodu agenta celnego. Istotą tej deregulacji była rezygnacja z konieczności zdawania przez kandydatów na agentów celnych egzaminów przed komisją powołaną przez ministra finansów na rzecz wymogu posiadania kwalifikacji lub doświadczenia w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych. A ponieważ zapisy rozporządzenia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego w zakresie komisji powoływanej do przeprowadzenia powyższego testu umiejętności odnosiły się do Komisji Egzaminacyjnej powołanej zgodnie z rozporządzeniem z 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych, które utraciło moc, konieczne jest wprowadzenie zmian we wskazanym na wstępie rozporządzeniu.

Minister finansów określił więc sposób powoływania i działań komisji powoływanej do przeprowadzenia testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego oraz zakresu kompetencji organu prowadzącego postępowanie. Postępowanie takie, prowadzone na podstawie przepisów ustawy z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394), będzie dotyczyło osób, które uzyskały kwalifikacje w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wprowadzone zmiany określają, że test umiejętności przeprowadza komisja egzaminacyjna, składająca się z trzech osób posiadających wysoki poziom wiedzy z zakresu przepisów prawa celnego, administracyjnego i podatkowego, powołana przez organ prowadzący postępowanie spośród funkcjonariuszy celnych oraz pracowników Ministerstwa Finansów. Organ prowadzący postępowanie zawiadamia wnioskodawcę o terminie i miejscu przeprowadzenia testu umiejętności, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem jego przeprowadzenia.

Wejście w życie tych zmian ma pozwolić na zapewnienie sprawnego trybu postępowania przy przeprowadzaniu testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego. Chociaż warto także nadmienić, że przez sześć lat obowiązywania przepisów w zakresie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego nie wpłynął żaden wniosek o przeprowadzenie testu umiejętności.

Zmiany wchodzą w życie 4 sierpnia 2015 r.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa