Wczoraj resort finansów opublikował projekt założeń projektu ustawy zmieniającej ustawę o obrocie instrumentami finansowymi. Przygotowywana zmiana ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do obowiązującego rozporządzenia nr 236/2012 z 14 marca 2012 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. U. L. 86/1 z 24.03.2012).

Obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierają regulacje dotyczące zasady ustalania przychodu w przypadku transakcji krótkiej sprzedaży. Przepisy te ograniczone są wyłącznie do transakcji dokonywanej w związku z pożyczką papierów wartościowych.

W projekcie zaproponowano objęcie zasadami ustalania przychodu wszystkich przypadków transakcji tzw. krótkiej sprzedaży, czyli sprzedaży papierów wartościowych, których w momencie zawierania transakcji inwestor nie posiada.

Dodatkowo, zaproponowano doprecyzowanie pojęcia krótkiej sprzedaży. Obecnie przepisy podatkowe odwołują się do definicji zawartej w odrębnych przepisach.