Transakcje tzw. krótkiej sprzedaży będą objęte CIT i PIT

Ministerstwo Finansów zaproponowało objęcie transakcji tzw. krótkiej sprzedaży przepisami ustaw podatkowych, regulującymi zasady ustalania dochodu.

Wczoraj resort finansów opublikował projekt założeń projektu ustawy zmieniającej ustawę o obrocie instrumentami finansowymi. Przygotowywana zmiana ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do obowiązującego rozporządzenia nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. U. L. 86 s.1).

Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361) zawierają regulacje dotyczące zasady ustalania przychodu w przypadku transakcji krótkiej sprzedaży. Przepisy te ograniczone są wyłącznie do transakcji dokonywanej w związku z pożyczką papierów wartościowych.

W projekcie zaproponowano objęcie zasadami ustalania przychodu wszystkich przypadków transakcji tzw. krótkiej sprzedaży, czyli sprzedaży papierów wartościowych, których w momencie zawierania transakcji inwestor nie posiada.

Dodatkowo, zaproponowano doprecyzowanie pojęcia krótkiej sprzedaży. Obecnie przepisy podatkowe odwołują się do definicji zawartej w odrębnych przepisach.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 8 listopada 2012 r.

Data publikacji: 8 listopada 2012 r.